Algemene voorwaarden

Algemene commerciële voorwaarden van kracht vanaf maart 2011

in het verkooppunt van ons bedrijf voor postorderverkoop

SP United Vertriebs GmbH
["SP United Distribution" naamloze vennootschap]
Eitnergasse 7, A-1230 Wenen, Oostenrijk
E-mail: support@sp-connect.eu
Homepage: www.sp-connect.eu
Nummer in het register van ondernemers: 216760s, Hofregister van ondernemers: HG Wenen
Kantoor in overeenstemming met ECG [E-Commerce-Gesetz = wet betreffende juridische aspecten van e-commerce]: Magistratisches Bezirksamt für den 23. Bezirk [Gemeentebureau voor district 23]
Hoofdofficier: Thomas Krenn
Belastingnummer: ATU53024908
Bankrekening voor internationale transacties:
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT75 2011 1300 0106 7413

1. Toepassingsgebied van commerciële voorwaarden
SP United Vertriebs GmbH heeft een online winkel op de website www.sp-connect.eu. Deze commerciële voorwaarden, die van kracht kunnen zijn op het moment van ondertekening van de overeenkomst, zijn van toepassing op commerciële transacties tussen u en SP United Vertriebs GmbH
(hierna ook aangeduid als SP United). SP United accepteert geen andere commerciële voorwaarden, inclusief die u vertegenwoordigt, met uitzondering van die voorwaarden die we eerder schriftelijk hadden goedgekeurd onder de pijn van invaliditeit.
Wanneer u uw bestelling plaatst, wordt aangenomen dat u onze commerciële voorwaarden en bepalingen hebt geaccepteerd, die tegelijkertijd een integraal onderdeel worden van elk individueel aankoopcontract. Wijzigingen in algemene commerciële voorwaarden en bepalingen worden gepubliceerd op de website www.sp-connect.eu of anders ongeldig.
2. Sluiting van het contract
Het plaatsen van een bestelling vormt uw juridisch bindende aanbieding voor het sluiten van een contract. Nadat u uw bestelling op onze website www.sp-connect.eu hebt geplaatst, ontvangt u een antwoord-e-mail met alle details over uw bestelling: productnaam, leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en levering zelf. (De e-mail is een bevestiging van uw bestelling). Op basis van de bevestiging accepteren wij de bestelling en daarmee wordt een koopovereenkomst gesloten. Wanneer we de bestelde goederen naar u verzenden, ontvangt u ook een e-mail (bevestiging van verzending). De uitvoering van het contract vindt plaats op de maatschappelijke zetel van ons bedrijf.
We leggen uit dat SP United niet gebonden is door uw aanbieding totdat deze uw online bestelling accepteert waarnaar hierboven wordt verwezen. Als de bestelling om welke reden dan ook niet wordt voltooid, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. U wordt ook op de hoogte gebracht als uw bestelling groter is dan het aantal goederen dat beschikbaar is in ons magazijn, of als de goederen uitzonderlijk niet bij u worden afgeleverd.
Toepasselijk recht, jurisdictie
Tenzij wettelijk verplichte dwingende rechtsregels anders bepalen, zullen geschillen worden beslecht in overeenstemming met de Oostenrijkse wetgeving. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, alsmede alle andere overeenkomsten betreffende internationale transacties zijn van toepassing. De taal van het contract is de Duitse taal. De partijen bij het contract komen overeen dat het rechtsgebied bij de Oostenrijkse nationale rechtbanken ligt. Voor eventuele geschillen die in verband met de overeenkomst ontstaan en die door de rechtbank zijn opgelost, zijn verplichte regelingen op het geregistreerde adres / kantoor van de klant van toepassing. Als een geschil geen verband houdt met een consumententransactie, ligt het rechtsgebied uitsluitend bij de relevante plaatselijke rechtbank overeenkomstig de maatschappelijke zetel van onze onderneming.
3. Recht om zich terug te trekken uit het contract
3.1. Recht op annulering voor EU-klanten
Informatie met betrekking tot annulering
3.1.1. Recht om te annuleren
U kunt uw annuleringsverklaring binnen 30 dagen schriftelijk (e-mail of post) verzenden zonder de redenen voor uw beslissing op te geven, of u kunt de bestelling annuleren per retour, als u de goederen ontvangt voordat de opgegeven tijdslimiet vervalt.
De genoemde tijdslimiet van 30 dagen begint bij uw ontvangst van deze informatie, echter niet eerder dan bij levering van de goederen aan de ontvanger (voor teruglevering van de goederen van dezelfde soort, niet eerder dan bij aflevering van het eerste deel van de goederen), en niet eerder dan na het voldoen aan de vereiste om informatie te verstrekken op grond van artikel 246 lid 2 onder verwijzing naar lid 1 items 1 en 2 van EGBGB en nakoming van onze verplichtingen op grond van paragraaf 312e punt 1 punt 1 onder verwijzing naar paragraaf 246 paragraaf 3 van EGBGB [Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch = Introductie Wet op het Burgerlijk Wetboek]. De tijdslimiet omvat niet de datum waarop het begint (sluiting van het contract of levering van de goederen aan de klant). U kunt zich binnen de gestelde termijn schriftelijk terugtrekken uit het contract per e-mail of per post naar het onderstaande adres. Om de tijdslimiet in acht te nemen, kunt u de goederen binnen de genoemde tijdslimiet retourneren naar het volgende adres:
Retourzendingen of opzegverklaringen worden verzonden naar:
SP United Vertriebs GmbH
Eitnergasse 7, A-1230 Wenen, Oostenrijk
E-mail: support@sp-connect.eu
Een kopie van een factuur / factuur moet bij de brief worden gevoegd.
Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn uiteengezet in punt 3.2.
3.1.2. Gevolgen van annulering
Als uw beroep succesvol is, worden alle prestatie- en financiële voordelen (zoals rente) terugbetaald. Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn uiteengezet in punt 3.2. Als u de goederen hebt beschadigd, als de goederen vuil zijn, in slechte staat verkeren of als u het goed om welke reden dan ook niet kunt retourneren, bent u verplicht het equivalent van hun waarde terug te geven.
Korte kwaliteitsinspecties, die ook mogelijk zijn tijdens de aankoop in een gewone winkel, vormen geen schade. U kunt het equivalent hiervan niet teruggeven, als u de goederen niet als uw eigendom behandelt, gebruikt u ze niet als zodanig en neemt u geen maatregelen die de waarde van de goederen kunnen verminderen. SP United Vertriebs GmbH dekt de kosten van retourzendingen niet. De genoemde tijdslimiet begint voor u wanneer u uw annuleringsverklaring verzendt of wanneer u de goederen naar ons verzendt, en deze begint bij ons na ontvangst ervan. Het recht om de woning te houden is van toepassing voor het moment van wachten op de teruggave van de goederen.
Het einde van informatie over beroep en rendement van waarde-equivalent.
4. Prijzen
De prijzen getoond in onze webshop zijn van toepassing, inclusief aankoopbelasting die van toepassing kan zijn op het moment van het plaatsen van een bestelling, en eventuele kosten van levering. Als tijdens de verzending export- of importheffingen worden opgelegd, dekt de besteller deze. De kosten worden berekend in euro.
In geval van vertraging in betalingen, behouden wij ons het recht voor om de boete voor vertraging te berekenen.
5. Betalingsvoorwaarden
Om voor uw bestelling te betalen, kunt u kiezen uit:
a) creditcard: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
Vermeld in het bestelformulier de gegevens van uw creditcard. Ons systeem biedt veilige gegevensoverdracht: alle gegevens met betrekking tot uw creditcard of uw bankrekening worden overgebracht via SSL-code.
SSL (Secure Sockets Layer) is een systeem voor het overdragen van gecodeerde gegevens via internet. Het verbergt uw gegevens van onbevoegde personen en staat daarom geen misbruik van uw gegevens of uw creditcard toe. Als een website is beveiligd door SSL, ziet u een relevant pictogram (sleutelhangslot) onder aan uw browser. U vindt meer informatie over SSL op Wikipedia.
b) door Pay Pal
Pay Pal is een betalingssysteem dat is bedoeld voor online betalingen. Het is snel, gebruiksvriendelijk en biedt gegevensbeveiliging. Om een dergelijke betaling te doen, moet u zich registreren op de Pay Pal-website. Met Pay Pal kunt u betalen in de meeste onlinewinkels zonder uw gegevens telkens opnieuw in te voeren.
c) door Apple Pay
Apple Pay is een mobiele betaal- en digitale portefeuilledienst van Apple Inc. waarmee gebruikers betalingen kunnen doen met een iPhone, Apple Watch, iPad of Mac.
6. Levering / bezorgkosten
We leveren ons goed aan alle EU-landen. Als er geen andere afspraken worden gemaakt, leveren we de goederen op het opgegeven afleveradres. Alle informatie die door ons wordt verstrekt en verwijst naar de beschikbaarheid van het product / artikel, de levering en verzending zijn alleen voor informatieve doeleinden en zijn niet bindend voor ons met betrekking tot de garantie van leveringsvoorwaarden. Meestal zijn de goederen klaar voor verzending binnen 24 uur. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van eventuele vertragingen. Leveringen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Als SP United niet beschikt over het product dat u hebt besteld, behouden wij ons het recht voor om het aankoopcontract op te zeggen. De levering wordt dus niet uitgevoerd en u wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. SP United behoudt zich het recht voor extra kosten in verband met verzending en levering aan de factuur toe te voegen, zelfs als deze zich voordoen in verband met een niet-succesvolle bezorging.
Als een bestelling in meerdere pakketten wordt verzonden, worden de verzendkosten eenmalig berekend.
Rendementskosten worden gedekt door de besteller. SP United Vertriebs GmbH dekt geen kosten voor retourzendingen.
7. Reservering van eigendomsrecht van een verkocht item
Geleverde goederen blijven eigendom van SP United totdat de goederen en levering volledig zijn betaald. De contractpartij ziet af van mogelijkheid tot aftrek. De klant kan een tegenvordering met betrekking tot onze aansprakelijkheid alleen indienen voor de rechtbank of na onze uitdrukkelijke toestemming.
8. Garantie
De garantie voor de goederen die we verkopen, wordt uitgegeven in overeenstemming met de wet van Oostenrijk. Geen toewijzing van de claim van de besteller is toegestaan.
Geen aanspraken op schadevergoeding die voortvloeien uit schade veroorzaakt door lichte nalatigheid van SP United zijn toegestaan.
9. Gegevensbescherming
Details met betrekking tot uw adres en bestelling worden automatisch vastgelegd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming. We gebruiken deze informatie alleen om contact met u op te nemen met verwijzing naar de aanbiedingen, producten, diensten en marketingaanbiedingen, en om uw gegevens bij te werken en uw account in onze onlinewinkel te behouden. De genoemde gegevens worden beschikbaar gesteld aan onze aannemers met het oog op het voltooien van de bestelling. Ze worden ook verwerkt voor marketingdoeleinden. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruiken, verwerken en overdragen van uw gegevens voor marketingdoeleinden aan derden annuleren door een e-mail te sturen naar: support@sp-connect.eu.
Deze website gebruikt Google Analytics, een analytische website-website aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt de zogenaamde "cookies", dat wil zeggen tekstinformatie die op uw computer is opgeslagen, om het gebruik van de website te personaliseren. Informatie in Cookies met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om te controleren hoe u de website gebruikt en om rapporten over het websiteverkeer voor te bereiden voor de auteurs van de site en om services te ontwikkelen die zijn gerelateerd aan de websiteactiviteit. Google verzendt deze informatie naar derden, als de wettelijke bepalingen dat zo verschaffen of als derden deze informatie verwerken in de bestelling van Google. Google doet al het mogelijke om te voorkomen dat uw IP wordt samengesteld met andere gegevens in het bezit van Google. U kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd als u uw webbrowser correct instelt. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, sommige functies van de website mogelijk niet voor u beschikbaar zijn. Wanneer u besluit om deze website te gebruiken, geeft u uw toestemming om uw gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.
Bescherming van uw gegevens
Google Analytics gebruikt kleine, gegroepeerde symbolen met de tekst ("cookies") die op uw computer worden opgeslagen door op het betreffende symbool te klikken. Meestal zijn cookies ongeveer 30 dagen actief op uw computer. Als u binnen deze tijd subpagina's van onze website bezoekt, worden zowel Google als SP United daarvan op de hoogte gebracht en zult u de informatie van Google over dat feit zien.
Als u meer wilt weten over de gegevensverwerking van Google en over cookies, lees dan de regels voor gegevensbeveiliging van Google. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden teruggestuurd of dat u op de hoogte wordt gesteld van de cookies die naar u zijn verzonden. Bedenk echter dat als u geen cookies accepteert, sommige websites mogelijk niet correct werken.
Afgezien van informatie over uw bestelling, ontvangt u ook van ons details over ons aanbod en speciale aanbiedingen. Als u dergelijke informatie per e-mail wenst te ontvangen, stuur dan een bericht naar het volgende adres: support@sp-connect.eu.
Breng ons op de hoogte van wijzigingen in uw e-mailadres, woonadres of hoofdkantoor, zodat de transactie ongestoord kan plaatsvinden. In het geval dat de besteller de actuele gegevens niet verstrekt, blijven de commerciële regelingen van SP United van toepassing.
10. Auteursrecht
Alle elementen op de website van SP United vormen een intellectueel eigendom van SP United. Vriendkoppelingen naar onze website zijn toegestaan en welkom. Kopieën en reproducties (inclusief afdrukken) zijn alleen toegestaan om een bestelling voor SP United te voltooien of om deze website te gebruiken voor informatieve doeleinden voor klanten. Elk ander gebruik van materialen en informatie op de website, inclusief reproductie, verdere distributie, introductie van wijzigingen of publicatie voor de andere doeleinden dan het bovengenoemde, is verboden, tenzij SP United Vertriebs GmbH hier schriftelijk mee instemt.
11. scheidbaarheid
Als een van de bepalingen hiervan ongeldig wordt, zijn de overige bepalingen nog steeds van kracht.

Informatie betreffende online geschillenbeslechting op grond van art. 14 para. 1 van de ODR-verordening: de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, u vindt het onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.